Bořivoj Malec Zajímavé rostliny NPR Praděd

Národní přírodní rezervace Praděd patří především díky Velké kotlině k botanickým skvostům střední Evropy a proto je zahrnuta mezi evropsky významné lokality Natura 2000.

Na poměrně malé ploše tu roste téměř 500 druhů cévnatých rostlin a to nejen z důvodů různých stanovišť - horské louky, suché skály, chladná prameniště, mokřiny, tůňky, ale i kombinací různých ekologických činitelů - reliéfu a geologickému podkladu, sněhu, činností lavin, oslunění, vody, půdy, větru a dalších. Přírodní rezervace Velká kotlina je mohutné ledovcové údolí (podobná stanoviště jsou u nás pouze v Krkonoších), takže se zde vyskytuje celá řada glaciálních reliktů - pozůstatků z doby ledové.
Nikde jinde na světě, pouze zde rostou endemické druhy rostlin: jitrocel tmavý sudetský (Plantago atrata subsp.sudetica) , hvozdík kartouzek sudetský (Dianthus carthusianorum subsp.sudeticum), lipnice jesenická (Poa riphaea), zvonek jesenický (Campanula gelida). Mnohé dalších rostlinné druhy, které se zde vyskytují, jsou zařazeny do seznamu kriticky ohrožených rostlin ČR nebo se nikde jinde v ČR už nevyskytují.
Běžný turista při návštěvě PR Praděd uvidí zpravidla pár desítek rostlin, které ho doprovázejí v blízkosti turistických chodníků. Podstatná část květeny je však skryta na téměř nedostupných a zároveň nejcennějších místech, kam se nikdy nedostanou ani nejotrlejší návštěvníci hor. Není to možné z hlediska ochrany přírody, neboť tyto lokality jsou velice přísně chráněny a střeženy, a kromě toho je terén velice nebezpečný a patří spíše kamzíkům.
Proto Vám nabízíme na fotografiích z tohoto území kytky sice nápadné, ale pro většinu z Vás v Jeseníkách nedostupné.